Uslovi korištenja

Zbog brojnih mogućnosti i rizika prilikom korištenja interneta, postavili smo uslove korištenja (u daljem teksu „Uslovi“) kako bismo zaštitili posetioce naših internet stranica i nas. Korištenjem naših internet stranica vi prihvatate ove Uslove.

 

1. Opšta ograničenja

Vi prihvatate sledeće:

 1. da nećete prenositi ni jedan deo ili delove internet stranica Kompanije, u bilo kom mediju, bez naše prethodne pisane saglasnosti;
 2. da nećete pristupati bilo kom sadržaju, dostupnom na našim internet stranicama, putem tehnoloških ili drugih sredstava, osim onih koja su omogućena na našim internet stranicama, ili drugim sredstvima koja smo mi predvideli upravo za tu namenu;
 3. da nećete menjati ni jedan deo naših internet stranica, niti njihov sadržaj;
 4. da nećete (čak ni pokušati) da zaobiđete, onemogućite ili na bilo koji drugi način ometate delove internet stranica povezanih sa sigurnošću ili sa funkcijama koje (1) zabranjuju ili ograničavaju korištenje ili kopiranje bilo kog dela sadržaja ili (2) ograničavaju korištenje internet stranica ili dostupnog sadržaja na internet stranicama;
 5. da nećete koristiti naše internet stranice u komercijalne i poslovne svrhe;
 6. da nećete trajno ili privremeno preuzimati, kopirati, čuvati ili ponovo distribuirati bilo koji deo sadržaja naših internet stranica.

 

2. Autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva

 1. Mi smo – ako nije izričito navedeno drugačije – vlasnik ili ovlašteni korisnik svih dostupnih Informacija na našim internet stranicama, uključujući, bez ograničenja, tekst, dokumenta, slike, grafiku, grafičke prikaze, fotografije, audio i video datoteke i interaktivne funkcije (u daljem tekstu „Sadržaj“). Sav Sadržaj je ili u našem vlasništvu ili licenciran od strane Kompanije i podložan je autorskom pravu, pravu zaštitnog znaka  i drugom pravu našeg intelektualnog vlasništva ili prava naših davatelja licenci. Bilo koji zaštitni znakovi treće strane, prisutni na našim internet stranicama, su zaštitni znakovi svojih vlasnika.
 2. Sadržaj se ne može preuzimati, kopirati, reprodukovati, distribuirati, prenositi, emitovati, prikazivati, prodavati, licencirati, menjati, ponovo koristiti, prilagođavati ili na bilo koji drugi način iskorištavati za javne, komercijalne ili bilo koje druge svrhe bez našeg prethodnog pismenog dopuštenja. Zadržavamo sva prava koja nisu izričito odobrena u i oko Sadržaja.
 3. Svaka povreda našeg autorskog prava ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva, uključujući prava trećih strana, može dovesti do građanske tužbe ili krivičnog postupka protiv vas.

 

3. Odricanje od odgovornosti

 1. Mi vam pružamo aktuelne, tačne i jasno izražene informacije, koliko god je to moguće. Međutim, mogu se dogoditi slučajne greške. Ovim se odričemo od odgovornosti za slovne greške i za tačnost, potpunost i pravovremenost podataka na našim internet stranicama.
 2. Informacije i podaci, dostupni na našim internet stranicama, su podložni promenama bez prethodne najave. Usluge, informacije i podaci dostupni na našim internet stranicama su dostupni kao takvi, bez ikakvih garancija.
 3. Do te mere da za veze ili pokazivače prema internet stranicama trećih strana na našim internet stranicama mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili obavezu ni za kakve informacije, komunikaciju ili materijale koji su dostupni na takvim povezanim stranicama, niti za veze koje se nalaze na povezanim stranicama. Izričito izjavljujemo da ne delimo nužno sadržaj i/ili mišljenja trećih strana, koji se nalazi na povezanim stranicama. 
 4. Korištenjem naših internet stranice, vi preuzimate sav rizik povezan s korištenjem ovih stranica, uključujući svaki rizik za vaš kompjuter, programe ili podatke koji su oštećeni virusima, programima ili bilo kojim drugim datotekama koji se mogu preneti ili aktivirati preko naših internet stranica ili putem vašeg pristupa istima.
 5. Kompanije neće biti odgovorna ni za kakvo nezakonito korištenje Kompanijinih internet stranica i neće, ni u kom slučaju, biti odgovorna za bilo kakvo kršenje prava treće strane.
 6. Osim u slučaju štete, koja može nastati usled namernog delovanja ili usled grubog nemarnog ponašanja, Kompanija neće biti odgovorna ni za kakve direktne ili indirektne, specijalne, slučajne ili posledične štete, uključujući, bez ograničenja, izgubljene prihode, prekid poslovnih odnosa ili  oštećenja programa ili elektronskih podataka nastalih usled ili ukoliko je na bilo koji način povezano sa korištenjem internet stranica ove kompanije.

 

4. Lični podaci

Za lične podatke i podatke vezane za Kompaniju koristiće se Vodič za zaštitu podataka Kompanije.

 

5. Ostalo

Kompanija zadržava pravo povremene promene ovih Uslova.

© Spectrum Brands Inc, septembar 2020.